CHI PHÍ MUA HÀNG THANH TOÁN BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

chi phí mua hàng thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Thanh toán tiền mua hàng qua tài khoản cá nhân thì có được xem là chi phí hợp lý hay không? Đây là câu hỏi mà hầu như kế toán nào cũng thường gặp phải. Liệu muốn chi phí trở thành chi phí hợp lý thì cần những điều kiện là gì, được dựa trên quy định cụ thể nào để ra điều lệ trên?

Thanh toán bằng tài khoản cá nhân có được khấu trừ thuế?
– Chi phí mua hàng thanh toán qua tài khoản cá nhân được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí hợp lý.
– Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được căn cứ theo điều 15 của Thông tư 219/2013/TT – BTC Hướng dẫn thi hành luật Thuế GTGT.

“…Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này
3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các hình thức thanh toán khác theo quy định…”

=> Theo hướng dẫn tại thông tư này, để đủ điều kiện khấu trừ thuế thì:
– Đối với hóa đơn trên 20 triệu bạn cần có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
– Việc thanh toán cần phải thông qua tài khoản mà đã được thông báo với cơ quan thuế.

Hồ sơ để được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi tính thuế TNDN:
– Hình thức thanh toán này phải được quy định cụ thể tại Quy chế quản lý tài chính của DN, hoặc Quyết định về việc ủy quyền của DN cho cá nhân.
– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của DN.
– Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng cá nhân cho người bán và chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp cho cá nhân.
– Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của DN cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với DN.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ để giải trình cho cơ quan thuế khi cần.

Ta có thể tham khảo chi tiết tại một số công văn dưới đây:
1. Theo Công văn 3977/TCT-DNL ngày 5/9/2017 của Tổng cục thuế:

“…Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên của Tập đoàn ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Doanh nghiệp sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về thanh toán lại với Doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp gồm:
– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Doanh nghiệp;
– Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Doanh nghiệp;
– Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán.
=> thì Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN…”

2. Theo Công văn 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục thuế:

“…Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần…”

3. Theo Công văn 5249/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 của Tổng cục thuế

“…Căn cứ hướng dẫn nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội trường hợp Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam (Công ty) có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/Kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này…”

4. Theo Công văn 24622/CT-TTHT ngày 27/4/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

“…Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ngân hàng ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Ngân hàng sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó Ngân hàng sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng hoặc quyết định về việc ủy quyền của Ngân hàng cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Ngân hàng; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của Ngân hàng cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Ngân hàng; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Ngân hàng cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Ngân hàng có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần…”

5. Theo Công văn số 8968/CT-TTHT ngày 15/9/2017 của Cục Thuế TP. HCM

“…Trường hợp của Công ty theo trình bày, thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Cát Lái, có phát sinh khoản phí nâng hạ container tại cảng chi trả cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Các cá nhân thuộc đơn vị vận tải được Công ty thuê thực hiện thanh toán chuyển khoản bằng thẻ ATM vào tài khoản của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, sau đó Công ty trả lại bằng tiền mặt thì không đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản phí nâng hạ container có giá trị thanh toán trên hóa đơn từ 20 triệu đồng/lần trở lên (kể cả các hóa đơn có giá trị thanh toán dưới 01 triệu/lần nhưng tổng giá trị thanh toán trong ngày từ 20 triệu trở lên)…”

6. Công văn Công văn 3303/CT-TTHT ngày 22/1/2018 của Cục thuế TP. Hà Nội

“…Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty và Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.
Công ty được khấu trừ số thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Công ty tổng hợp số thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài được khấu trừ vào chỉ tiêu [24] trên tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.
Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN thì khoản thuế TNDN Công ty nộp hộ nhà thầu nước ngoài được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC…”

Tại AnViet Pro, dịch vụ chất lượng có nghĩa là chúng tôi luôn làm mọi thứ tốt nhất có thể ngay cả khi khách hàng không yêu cầu điều đó.
kế toán phú quốc

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
TẠI PHÚ QUỐC

AnViet Pro tự hào là công ty chuyên các dịch vụ thành lập công ty, kế toán trọn gói, thay đổi giấy phép kinh doanh,… Chuyên nghiệp và chất lượng tại Phú Quốc. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và phục vụ cho tất cả doanh nghiệp tại các tỉnh thành trên cả nước.

icon zalo
nhắn tin facebook
0932983664 gọi điện thoại